TRVALÁ UDRŽATEĽNOSŤ

Postupovať s dobrým príkladom: konať udržateľným spôsobom.

Schopnosť trvalej udržateľnosti začína v mysli a základ celého nášho konania tvorí jednotnosť myslenia. Ako globálne fungujúci koncern s medzinárodnou výrobnou a obstarávacou sieťou považujeme za základnú súčasť našich aktivít prevzatie zodpovednosti v oblastiach podnikateľskej etikety, riadenia zdrojov a ochrany životného prostredia, rovnako ako zohľadnenie sociálneho aspektu a etablovanie príslušných požiadaviek v našom dodávateľskom reťazci. Konštantný tok informácií a motivujúce
pracovné prostredie ukotvujú túto myšlienku v povedomí personálu. Jeho práci a kooperácii môžeme ďakovať za to, že spoločnosť ZKW mohla etablovať procesy, ktorých pozitívny vplyv ďaleko presahuje rámec zákonom stanovených predpisov.

Vzhľadom na obmedzené zdroje a zvyšujúce sa znečisťovanie životného prostredia nie je možné podnikať bez ohľadu na trvalú udržateľnosť a ekologické aspekty. V tomto duchu sme rozšírili naše vnímanie koncepcie kvality: Produkty majú vysokú kvalitu iba vtedy, keď sa vyrobia s čo najvyššou mierou zodpovednosti pomocou inovatívnych postupov. Prostredníctvom proaktívneho a konzekventného manažmentu nášho vplyvu na životné prostredie, ako aj pretrvávajúceho znižovania našej spotreby zdrojov a s ňou súvisiaceho negatívneho vplyvu na životné prostredie je našim cieľom znižovanie dopadu našich produktov na životné prostredie počas celého ich životného cyklu.

Účinná ochrana životného prostredia si vyžaduje vytvorenie systému, a preto minimalizujeme riziká v rámci nášho enviromentálneho manažmentu v súlade s normou DIN EN ISO 14001:2015. Jej smernice priebežne prispôsobujeme aktuálne platným zákonom, rovnako ako podnetom a želaniam zákazníkov. Naša koncepcia spracovania odpadu upravuje obeh materiálu a recykláciu a zabezpečuje tak najlepšie zhodnotenie všetkých odpadových materiálov.

Ako globálny hráč sa však do centra nášho konania čoraz viac dostáva aj téma sociálnej zodpovednosti – aj v dodávateľskom reťazci. Pre spoločnosť ZKW má kľúčový význam skutočnosť, že všetci partneri v obstarávacej sieti vnímajú svoju sociálnu zodpovednosť voči svojim zamestnancom aj voči spoločnosti.

Konkurencieschopnosť si vyžaduje dosahovanie najvyššej kvality za trhové ceny, a to pri vysokom stupni efektívnosti a čo najvyššej kompatibilite so životným prostredím – a túto cestu sme si už dávno zvolili pre smerovanie našej spoločnosti.