Zaslaním (emailovou správou alebo listovou zásielkou) alebo osobným doručením životopisu, motivačného listu a ďalších dokumentov vyjadrujete svoj slobodný súhlas s tým, aby prevádzkovateľ ZKW Slovakia s.r.o., Bedzianska cesta 679/375, Krušovce 956 31, IČO: 36 657 913 v svojich informačných systémoch spracúval osobné údaje obsiahnuté v týchto dokumentoch na účel evidencie uchádzačov o zamestnanie.

a) osobné údaje v postavení prevádzkovateľa spracúva ZKW Slovakia s.r.o., Bedzianska cesta 679/375, Krušovce 956 31, IČO: 36 657 913, + 421 38 7466 308, zodpovednaosoba@zkw.sk, b) spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm.

b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov,

c) osobné údaje budú alebo môžu byť poskytnuté prevádzkovateľovi personálnej databázy Datacruit s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 846/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 035 45 652, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 233459,

d) osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalších 6 mesiacov po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely,

e) dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu,

f) poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní,

g) osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v zmysle čl. 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy pravne@osobnyudaj.sk alebo  zodpovednaosoba@zkw.sk