Tiráž

Upozornenie

Prosíme o pochopenie, že z dôvodu lepšej čitateľnosti nepoužívame rodovo neutrálne formulácie.

USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA AUTORSKÉHO PRÁVA:

Na všetky obsahy vrátane všetkých častí sa vzťahuje autorské právo. 
Akékoľvek použitie mimo hraníc autorského zákona bez povolenia vydavateľa je zakázané a trestné. Toto platí obzvlášť pre rozmnožovanie, preklady, záznamy na mikrofilm a pre uloženie a spracovanie v elektronických systémoch. Aj napriek dôkladnej rešerši neručíme za správnosť údajov. Kópie, čo i len čiastočné sú povolené iba s výslovným súhlasom vydavateľa.

Autor sa snaží vo všetkých publikáciách zachovávať autorské práva použitých grafík, textov, používať vlastné grafiky, texty, alebo používať grafiky, texty, ktoré nie sú licencované. Všetky chránené značky a označenia výrobkov uvedené v rámci internetovej ponuky a príp. chránené tretími podliehajú neobmedzene ustanoveniam príslušného platného zákona o označení a vlastníckym právam príslušných zaregistrovaných vlastníkov. Len z uvedenia názvu nie je možné vyvodiť záver, že obchodné značky nie sú chránené právami tretích strán! Autorské právo na zverejnené objekty vytvorené autorom patrí len autorovi stránok. Rozmnožovanie alebo používanie takýchto grafík, zvukových dokumentov alebo videosekvencií a textov v iných elektronických alebo tlačených publikáciách je bez výslovného súhlasu autora zakázané.

ODKAZY:

Neručíme za priame alebo nepriame prepojenia („odkazy“), ktoré sú mimo oblasti zodpovednosti autora. Autor preto výslovne prehlasuje, že v čase vkladania odkazov na príslušné prepojené stránky tieto stránky neobsahovali žiadne nelegálne obsahy. Autor nemá žiadny vplyv na aktuálne a budúce zobrazenie obsahov prepojených/pripojených stránok. Preto sa týmto vždy dištancuje od všetkých obsahoch všetkých prepojených/zlúčených stránok, ktorých obsah sa zmenil po vložení odkazu na nich. Toto sa vzťahuje na všetky odkazy a presmerovania v rámci vlastnej ponuky prostredníctvom internetu. Za nelegálne, chybné alebo neúplné obsahy, a zvlášť za škody vzniknuté v dôsledku použitia alebo nepoužitia informácií ponúknutých takýmto spôsobom ručí výlučne poskytovateľ stránky, na ktorú sa odkazovalo, a nie ten, ktorý prostredníctvom odkazov len poukazuje na príslušnú publikovanú informáciu.

Vydavateľ a osoba zodpovedná za obsah

ZKW Group GmbH

Rottenhauser Straße 8
A-3250 Wieselburg
E-Mail: office@zkw-group.com
Telefonnummer: +43 7416 505 0

Číslo spoločnosti v obchodnom registri:

88672a

Registračný súd:

Landesgericht St. Pölten (Krajský súd St. Pölten)

Dozorné orgány:

Bezirkshauptmannschaft Scheibbs (Úrad okresného hajtmana Scheibbs)

IČO DPH:

ATU 20103803

OBCHODNÁ KOMORA:

www.wko.at