Vitajte na informačnom portáli spoločnosti ZKW!

Vyberte svoj jazyk

Informácie

Pomôžte nám odhaliť nezákonné správanie, ako je podvod alebo korupcia!

ZKW má ako medzinárodná spoločnosť povinnosť konať zodpovedne a v súlade s právnymi predpismi. Túto zodpovednosť prijímame ako spoločnosť a ako súčasť spoločnosti a tým zabezpečujeme našu trvalú hospodársku úspešnosť.

Povesť a dôveru, ktorú máme u našich zákazníkov, zamestnancov, obchodných partnerov, ako aj v spoločnosti, môže nevhodným správaním ťažko poškodiť aj jednotlivec. My všetci spoločne nesieme zodpovednosť za povesť našej spoločnosti.

Ak máte ako obchodný partner alebo zamestnanec spoločnosti ZKW oprávnené podozrenie, že ide o neakceptovateľné konanie, ktoré porušuje zákon alebo smernice spoločnosti (napríklad kódex správania a. i.), radi by sme Vás aktívne nabádali k tomu, aby ste tieto okolnosti oznámili cez náš informačný portál v anonymnej alebo neanonymnej forme.

Chránime Vašu anonymitu. Oznamovací portál (platforma „Whistleblowing“) je koncipovaný v súlade s mnohými technickými opatreniami (napr. žiadne ukladanie protokolov, metadát, osobných údajov atď.) tak, aby nebolo možné vyvodiť žiadne závery o oznamovateľovi. Nezáleží na tom, či podávate anonymné alebo neanonymné oznámenie (napr. uvedením vlastného mena), toto nastavenie zostáva vždy rovnaké.

Existuje možnosť uložiť si navrhované prihlasovacie údaje pri podávaní oznámenia. Na jednej strane dostane oznamovateľ možnosť vyžiadať si informácie o stave svojho vlastného oznámenia v systéme a prípadne sprostredkovať prostredníctvom chránenej konverzácie doplňujúce informácie. Na druhej strane sa subjektu zodpovednému za zabezpečenie súladu umožní klásť v špecifickom prípade oznamovateľovi otázky o stave veci, aby mohol úspešne podniknúť ďalšie vhodné kroky na účely objasnenia.

Otázky

Prečo mám podať oznámenie?

Aby bolo možné odhaliť hospodársky kriminálne, podvodné a tým škodlivé správanie pre spoločnosť ZKW, sú v spoločnosti ZKW a v jej okolí potrebné všímavé osoby. Ako takáto osoba môžete významne prispieť k bezpečnému, udržateľnému a čo najrýchlejšiemu zastaveniu nežiaduceho a nezákonného správania. Prispejete tak k úspešnej spoločnosti s perspektívou do budúcnosti.

Ktoré oznámenia sú užitočné?

Všetky závažné oznámenia odhaľujúce porušenie zákonných nariadení, ako sú interné požiadavky a smernice (napr.: kódex správania, atď.), sú nápomocné. Musíte byť schopný/á doložiť hodnovernosť odôvodneného podozrenia z porušovania.

Ako funguje proces oznamovania?

Ak si prajete odoslať anonymné alebo neanonymné oznámenie, kliknite na tlačidlo „Vytvorenie nového prípadu“. Budete presmerovaný/á na stránku nášho externého poskytovateľa. Vyberte možnosť „Nový prípad“. Proces podávania oznámení zahŕňa niektoré kľúčové, nevyhnutne povinné údaje, ako napríklad predmet, lokalita, popis udalosti a dátum. Vyberte, či chcete zostať v anonymite (Áno/Nie). Potom môžete zadať svoje údaje (meno/e-mail).

Uloženie (napr. prostredníctvom funkcie kopírovať/vložiť) prístupových údajov (ID oznámenia a heslo), ktoré sa zobrazia na obrazovke po úspešnom zadaní oznámenia, Vám umožní zistiť stav odoslaného oznámenia, ako aj odpovedať na akékoľvek otázky prostredníctvom poľa konverzácie, resp. klásť otázky samotnému spracovateľovi – dokonca aj po úspešnom odoslaní oznámenia. Anonymita v systéme pritom zostáva nepretržite zabezpečená. Pokiaľ nezadávate žiadne údaje, ktoré by odhalili Vašu identitu, anonymitu technicky chráni systém AKARION Whistleblowing. Hlavný význam a ústredný záujem spoločnosti ZKW spočíva v obsahu oznámenia a jeho kvalite, a nie v identite oznamovateľa.

Ak si želáte zostať v anonymite, neoznamujte žiadne údaje, z ktorých možno vyvodiť závery o Vašej osobe. Uvádzanie osobných údajov nie je potrebné v žiadnom z krokov.

Ako môžem kontaktovať osobu spracúvajúcu oznámenie? Dostanem od tejto osoby anonymnú spätnú väzbu?

Údaje (ID oznámenia a heslo), ktoré sa zobrazia na konci podaného oznámenia, si môžete uložiť. Poznačte si/skopírujte obidva údaje, aby ste mohli opäť pristupovať k odoslanému oznámeniu. Pre otvorenie oznámenia znova prejdite na odkaz „Vytvorenie nového prípadu“. Odtiaľ budete opätovne presmerovaný/á k externému poskytovateľovi. Tu môžete zvoliť možnosť „Otvorený prípad“ a prihlásiť sa pomocou prístupových údajov.

S týmito prístupovými údajmi môžete kedykoľvek zistiť stav svojho oznámenia. Zodpovedné osoby spracúvajúce oznámenie tiež môžu položiť otázky súvisiace s oznámením, pokiaľ sa vyskytnú nejasnosti týkajúce sa opísanej skutočnosti alebo sú potrebné ďalšie informácie. Aj počas tejto prípadnej komunikácie zostanete v úplnej anonymite.

Ako bude spoločnosť ZKW postupovať v súvislosti s mojím oznámením? 

Oznámenie preskúma a prvotne spracuje subjekt zo spoločnosti ZKW zodpovedný za zabezpečovanie súladu. Ak by bolo na účely spracovania potrebné osloviť iné oddelenie, sprostredkuje sa obsah oznámenia na účely spracovania zodpovedajúcemu oddeleniu.

Osoby, ktoré sú na základe oznámenia obvinené z nezákonného správania, môžu dostať príležitosť vyjadriť sa k vzneseným obvineniam.

Ak by došlo k preskúmavaniu a vyšetrovaniu, môžu sa ho ujať interní aj externí vyšetrovatelia. Vo výnimočných prípadoch sa môže stať, že údaje z oznámenia sa poskytnú príslušným orgánom.

Prostredníctvom poľa konverzácie sa poskytne spätná väzba o štádiu, v akom sa spracovanie oznámenia nachádza. Prípadné výstupy vyšetrovaní nie je možné sprostredkovať na základe predpisov o ochrane údajov.

Čo môžem urobiť, ak som vystavený/á odvetným opatreniam?

Ak máte odôvodnené podozrenie, že na základe Vami podaného oznámenia sú voči Vašej osobe prijímané odvetné opatrenia, môžete podať nové oznámenie. Akékoľvek neodôvodnené alebo falošné oznámenie však môže mať závažné následky pre oznamovateľa.