Udržateľnosť a etika v skupine ZKW

Postupovať s dobrým príkladom: konať udržateľným spôsobom.

Schopnosť trvalej udržateľnosti začína v mysli a základ celého nášho konania tvorí jednotnosť myslenia. Ako globálne fungujúci koncern s medzinárodnou výrobnou a obstarávacou sieťou považujeme za základnú súčasť našich aktivít prevzatie zodpovednosti v oblastiach podnikateľskej etikety, riadenia zdrojov a ochrany životného prostredia, rovnako ako zohľadnenie sociálneho aspektu a etablovanie príslušných požiadaviek v našom dodávateľskom reťazci. Konštantný tok informácií a motivujúce
pracovné prostredie ukotvujú túto myšlienku v povedomí personálu. Jeho práci a kooperácii môžeme ďakovať za to, že spoločnosť ZKW mohla etablovať procesy, ktorých pozitívny vplyv ďaleko presahuje rámec zákonom stanovených predpisov.

Vzhľadom na obmedzené zdroje a zvyšujúce sa znečisťovanie životného prostredia nie je možné podnikať bez ohľadu na trvalú udržateľnosť a ekologické aspekty. V tomto duchu sme rozšírili naše vnímanie koncepcie kvality: Produkty majú vysokú kvalitu iba vtedy, keď sa vyrobia s čo najvyššou mierou zodpovednosti pomocou inovatívnych postupov. Prostredníctvom proaktívneho a konzekventného manažmentu nášho vplyvu na životné prostredie, ako aj pretrvávajúceho znižovania našej spotreby zdrojov a s ňou súvisiaceho negatívneho vplyvu na životné prostredie je našim cieľom znižovanie dopadu našich produktov na životné prostredie počas celého ich životného cyklu.

Účinná ochrana životného prostredia si vyžaduje vytvorenie systému, a preto minimalizujeme riziká v rámci nášho enviromentálneho manažmentu v súlade s normou DIN EN ISO 14001:2015. Jej smernice priebežne prispôsobujeme aktuálne platným zákonom, rovnako ako podnetom a želaniam zákazníkov. Naša koncepcia spracovania odpadu upravuje obeh materiálu a recykláciu a zabezpečuje tak najlepšie zhodnotenie všetkých odpadových materiálov.

Ako globálny hráč sa však do centra nášho konania čoraz viac dostáva aj téma sociálnej zodpovednosti – aj v dodávateľskom reťazci. Pre spoločnosť ZKW má kľúčový význam skutočnosť, že všetci partneri v obstarávacej sieti vnímajú svoju sociálnu zodpovednosť voči svojim zamestnancom aj voči spoločnosti.

Konkurencieschopnosť si vyžaduje dosahovanie najvyššej kvality za trhové ceny, a to pri vysokom stupni efektívnosti a čo najvyššej kompatibilite so životným prostredím – a túto cestu sme si už dávno zvolili pre smerovanie našej spoločnosti.

Etika a dodržiavanie

ZKW, ako medzinárodná spoločnosť, má povinnosť a imidž konať zodpovedne a zákonne. Uvedomujeme si našu zodpovednosť a berieme ju veľmi vážne. Povesť a dôvera, ktorú obchodníkom poskytujú zákazníci, zamestnanci a obchodní partneri, môžu byť poškodené nevhodným správaním. ZKW preto vypracovalo Kódex správania, ktorý popisuje princípy, na ktorých všetci zamestnanci ZKW pracujú v každodennom styku so zákazníkmi a obchodnými partnermi. Okrem toho sme definovali protikorupčné a oznamovacie politiky a zdieľali ich s našimi zamestnancami.
Skupina ZKW ako spoločnosť a časť spoločnosti preberá zodpovednosť a zabezpečuje jej dlhodobý ekonomický úspech.

Ďalší obsah

Odborníci na svetlo

Čo spája spoločnosť ZKW so zvieratami aktívnymi v noci – Nočné zvieratá si vystačia aj s malým množstvom svetla. Naproti tomu potrebuje človek moderné svetelné systémy, aby sa bezpečne dostal z temnoty. To je úloha pre ZKW.

Viac informácií

ZKW a cesta ku vízii

ZKW ovplyvňuje vzhľad a charakter vozidiel na celom svete. Vďaka vlastným vynálezom a inováciám prináša spoločnosť ZKW žiadanejšie, individuálnejšie, bezpečnejšie a energeticky efektívnejšie vozidlá.

Viac informácií

Spolupráca na dvanásť miestach

Globálny hráč z Rakúska: Spoločnosť ZKW stavia na medzinárodnom prepojení – Približne 12 000 kilometrov. Tak ďaleko je to z mesta Silao v Mexiku do mesta Dalian v Číne, a napriek tomu sú si závody skupiny ZKW Group blízke. Výrobca svetiel vsádza na medzinárodné prepojenie a výmenné stáže medzi svojimi desiatimi závodmi v ôsmich krajinách. Takýmto spôsobom sa zo spoločnosti ZKW stal globálny hráč pôsobiaci z Rakúska.

Viac informácií