Tréningové centrum Competence Trainings Center

Kto očakáva výnimočné výkony, potrebuje výnimočne dobre kvalifikovaných pracovníkov/-čky – ľudí, ktorí majú pri svojej práci radi vysokú mieru zodpovednosti a chcú sa kontinuálne vzdelávať.
Vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie nášho personálu považujeme za nevyhnutnú investíciu do budúcnosti našej spoločnosti. Tréningové centrum Competence Training Center založené na štyroch pilieroch tvorí základ pre plynulý osobný rozvoj našich pracovníkov/-čiek.

Tento vzdelávací program slúži ako zavedeniu a integrácii nových pracovníkov do spoločnosti. Okrem všeobecného úvodu do spoločnosti školia naši interní tréneri pracovníkov do tematických oblastí špecifických pre spoločnosť ZKW (napr. svetelná technika, umelé hmoty, simulácia).

Tento vzdelávací program a program ďalšieho vzdelávanie je v zásade k dispozícii všetkým pracovníkom ZKW. Externí tréneri školia pracovníkov v interných podnikových priestoroch v rámci určitých tematických oblastí ako napr. osobnosť, jazyky, elektronické spracovanie údajov, tréningy „medzikultúrnosti“.

Tento vzdelávací program a program ďalšieho vzdelávania je v zásade k dispozícii všetkým pracovníkom spoločnosti ZKW. Do tohto programu CTC sú zahrnuté všetky školenia, ktorých sa zúčastňujú samostatní pracovníci alebo skupiny pracovníkov vo forme účasti na externých seminároch alebo seminároch v priestoroch spoločnosti.

Program CTC youngsters je ďalším v rámci ponuky externého vzdelávania pre všetkých učňov spoločnosti ZKW. Tento program sprevádza učňov od prvého pracovného dňa až do ukončenia výuky a jeho úlohou je upevniť a prehĺbiť osobné kompetencie mladých pracovníkov.

Program CTC leadership je založený na postoji spoločnosti a princípoch z tohto odvodených. Tento vzdelávací program je určený pre všetkých riadiacich pracovníkov spoločnosti ZKW.

CTC professional je pilierom obsahujúcim výlučne školiace programy/sady tréningov špeciálne koncipovaných pre oddelenie a preto nie sú ponúkané vo vnútropodnikovom katalógu CTC. Školenia môžu vykonávať ako interní tak aj externí tréneri, konajú sa výlučne vo vnútorných školiacich priestoroch spoločnosti.

Ďalší obsah

Kariéra v zahraničí

V rámci skupiny ZKW Group sa hovorí veľa jazykmi. Celosvetovo najsilnejšie rastúca spoločnosť v rámci automobilového priemyslu ponúka svojim zamestnancom mnohotvárne možnosti pre kariéru v zahraničí – od štvrte Mostviertel cez Mexiko až do Mandžuska.

Viac informácií