Tréningové centrum Competence Trainings Center

Kto očakáva výnimočné výkony, potrebuje výnimočne dobre kvalifikovaných zastnancov – ľudí, ktorí majú radi vysokú mieru zodpovednosti a chcú sa kontinuálne vzdelávať.

Vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie nášho personálu považujeme za nevyhnutnú investíciu do budúcnosti našej spoločnosti. Tréningové centrum Competence Training Center založené na piatich pilieroch tvorí základ pre plynulý osobný rozvoj našich zamestnancov.

CTC onboarding
Tento vzdelávací program slúži zavedeniu a integrácii nových pracovníkov do spoločnosti. Okrem všeobecného uvedenia do spoločnosti interní tréneri školia nových zamestnancov o témach špecifických pre spoločnosť ZKW. (napr. svetelná technika, umelá hmota, simulácia).

CTC inhouse
Tento vzdelávací program a program ďalšieho vzdelávanie je v zásade k dispozícii všetkým pracovníkom ZKW. Externí a aj interní tréneri školia pracovníkov v interných podnikových priestoroch v rámci určitých tematických oblastí ako napr. osobnosť, jazyky, elektronické spracovanie údajov, tréningy „medzikultúrnosti“, ZPS, …

CTC special
Tento vzdelávací program a program ďalšieho vzdelávania je v zásade k dispozícii všetkým pracovníkom spoločnosti ZKW. Do tohto programu CTC sú zahrnuté všetky školenia, ktorých sa zúčastňujú samostatní pracovníci u externých poskytovateľov seminárov. Tieto školenia nie sú uvedené v internom katalógu CTC ani v registračnom katalógu CTC.

CTC youngsters
Program CTC youngsters je ďalším v rámci ponuky externého vzdelávania pre všetkých učňov spoločnosti ZKW. Tento program sprevádza učňov od prvého pracovného dňa až do ukončenia výuky a jeho úlohou je upevniť a prehĺbiť osobné kompetencie mladých pracovníkov.

CTC leadership
Program CTC leadership je založený na postoji spoločnosti a princípoch z tohto odvodených. Tento vzdelávací program je zameraný na všetky vedúce pozície spoločnosti ZKW (vyšší manažéri, manažéri, vedúci tímov, vedúci zmien). Pre príslušné úrovne hierarchie boli navrhnuté špeciálne kurzy.

CTC_hintergrund

Ďalší obsah

Kariéra v zahraničí

V rámci skupiny ZKW Group sa hovorí veľa jazykmi. Celosvetovo najsilnejšie rastúca spoločnosť v rámci automobilového priemyslu ponúka svojim zamestnancom mnohotvárne možnosti pre kariéru v zahraničí – od štvrte Mostviertel cez Mexiko až do Mandžuska.

Viac informácií